Hallinnointi

Palkitseminen

Palkitseminen

Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän palkitsemisesta sekä palkitsemisen periaatteista päättää yhtiön hallitus. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee päätettävät asiat ja käyttää harkinnanvaraisesti ulkopuolisia asiantuntijoita valmistelutyössään.

Toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän palkitsemista määrittelevät seuraavat periaatteet:

Palkitsemisen tavoitteena on sitouttaa ylintä johtoa, motivoida heitä parantamaan suoriutumistaan sekä suunnata heidän työskentelyään siten, että se tukee Duellin kasvua ja kilpailukykyä.

Pääpaino on kokonaispalkitsemisessa, joka koostuu kiinteästä peruspalkasta etuineen sekä suoriutumisperusteisesta palkkiosta.

Palkitseminen noudattaa yhtiön sekä maan yleisiä palkitsemiskäytänteitä.

Hallitus määrittelee palkitsemisohjelman ehdot ja tavoitteet. Ohjelman mukaisen maksusuoritukset ovat harkinnanvaraisia ja sidottu yhtiön kannattavuuteen.

Hallituksen palkitseminen

Hallituksen palkitsemisesta päättää yhtiökokous.

Yhtiökokous 2022 päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat kuukausipalkkiot: Hallituksen puheenjohtaja: 4 000 euroa; hallituksen varapuheenjohtaja: 3 000 euroa; ja muut hallituksen jäsenet: 2 000 euroa.

Valiokunnan jäsenille maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: Valiokunnan puheenjohtaja 1 000 euroa per kokous, kuitenkin vain silloin, jos valiokunnan puheenjohtajana toimii muu hallituksen jäsen kuin hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja; ja valiokunnan jäsenelle 500 euroa per kokous.

Lisäksi hallituksen jäsenille kokouksista aiheutuneet kohtuulliset matkakulut korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu peruspalkasta, luontoiseduista, lyhyen tähtäimen palkitsemisohjelmasta, joka perustuu vuosittain asetettaviin tavoitteisiin, sekä maksuperusteisesta lisäeläkkeestä.

Peruspalkka on 189.000 EUR vuodessa sisältäen luontoisedut kuten auton ja puhelimen. Peruspalkka ei sisällä lakisääteisiä eläkemaksuja.

Lyhyen tähtäimen palkitsemisohjelma perustuu vuosittain asetettaviin liiketoiminnan tavoitteisiin sekä mahdollisiin henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Vuonna 2022 palkkio oli sidottu konsernin kannattavuuteen (EBITA) sekä liiketoiminnan kannalta strategisesti merkittäviin integraatioprojekteihin. 

Lisäeläke on maksuperusteinen ja siinä eläkeikä on asetettu 60 vuoteen.

Konsernin johtoryhmä

Konsernin johtoryhmän palkitseminen koostuu peruspalkasta, luontoiseduista sekä lyhyen tähtäimen palkitsemisohjelmasta, joka perustuu vuosittain asetettaviin tavoitteisiin.

Konsernin johtoryhmän (per 31.8.2022) yhteenlasketut peruspalkat on 537,264 EUR vuodessa sisältäen luontoisedun (puhelinetu). Peruspalkka ei sisällä lakisääteisiä eläkemaksuja.

Lyhyen tähtäimen palkitsemisohjelma perustuu vuosittain asetettaviin liiketoiminnan tavoitteisiin sekä mahdollisiin henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Vuonna 2022 palkkio oli sidottu konsernin kannattavuuteen (EBITA) sekä liiketoiminnan kannalta strategisesti merkittäviin integraatioprojekteihin.

Palkitsemisraportti 2023

Palkitsemisraportti tilikaudelta 2023 (1.9.2022 – 31.8.2023) sisältää Duell-konsernin (Duell”) hallintoelinten (hallituksen ja toimitusjohtajan) palkkiot. Hallintoelinten palkkiot vuonna 2023 noudattavat Duellin palkitsemispolitiikkaa, jonka yhtiökokous hyväksyi ilman äänestystä 1. joulukuuta 2022. 

Palkitsemisraportti löytyy tästä linkistä.

Lisätietoja on saatavilla yhtiön hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestyksestä tästä 
linkistä.