Sijoittajat

Sijoittajasuhdeperiaatteet

Sijoittajasuhdeperiaatteet

Duell on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä monenkeskisellä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Yhtiö noudattaa kaikessa tiedottamisessa ja viestinnässä:

  • Nasdaq Helsinki Oy:n ja First Northin ohjeita ja sääntöjä

  • ESMA:n (European Securities and Markets Authority) ja Finanssivalvonnan sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä,

  • Markkinoiden väärinkäyttöasetusta ((EU) No 596/2014, ”MAR”), sekä

  • Arvopaperimarkkinalaissa, osakeyhtiölaissa ja muussa lainsäädännössä asetettuja First Northissa listattuja yhtiöitä koskevia velvollisuuksia.

Koska Duellin osake on kaupankäynnin kohteena First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, Duell ei ole velvollinen noudattamaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Kuitenkin Duellin tavoitteena on vapaaehtoisesti toimia hallinnointikoodin mukaisesti, pois lukien hallinnointikoodin edellyttämät raportointivelvollisuudet.

Duellin viestinnän keskeiset periaatteet ovat avoimuus, oikea-aikaisuus, luotettavuus, läpinäkyvyys, johdonmukaisuus, ymmärrettävyys ja tasapuolisuus. Yhtiö viestii selkeästi ja johdonmukaisesti sekä myönteisistä että kielteisistä asioista viipymättä ja samanaikaisesti kaikille sidosryhmille.

Sijoittajasuhdetoiminnan tavoitteena on tukea yhtiön osakkeen oikeaa arvonmuodostusta välittämällä pääomamarkkinoille oikeaa, riittävää ja oleellista tietoa yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta, tavoitteista sekä taloudellisesta tuloksesta.
Kaikki tiedotteet julkaistaan muiden soveltuvien jakelukanavien lisäksi yhtiön verkkosivuilla. Tiedot julkistetaan suomeksi ja englanniksi.

Taloudellinen raportointi

Duell julkistaa tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen ja liiketoimintakatsaukset ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti.

Yhtiö julkaisee verkkosivuillaan ennen kunkin tilikauden alkamista tapahtumakalenterin, joka sisältää taloudellisten katsausten julkistamispäivät, vuosikertomuksen julkistamisviikon ja varsinaisen yhtiökokouksen järjestämispäivän.

Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna

Säännöllisesti julkaistavia taloudellisia katsauksia edeltää hiljainen jakso, joka alkaa 30 päivää ennen seuraavan taloudellisen katsauksen julkistamispäivää. Yhtiön edustajat eivät hiljaisen jakson aikana kommentoi yhtiön taloudellista tilannetta, markkinoita tai tulevaisuudennäkymiä. Hiljainen jakso päättyy tilinpäätöstiedotteen tai puolivuosikatsauksen julkistamiseen.

Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma (kuten merkittävä liiketoimintatapahtuma) vaatii välitöntä julkistamista, yhtiö julkistaa tiedon viipymättä sisäpiiritiedon julkistamisvelvollisuutta koskevien säännösten ja menettelytapojen mukaisesti ja voi tiedon julkistamisen jälkeen kommentoida kyseistä tapahtumaa.

MAR asettaa liikkeeseenlaskijan johtotehtävissä toimiville ennen puolivuosikatsauksen tai vuositilinpäätöksen sekä Duellin säännöllisesti antaman kolmen ja yhdeksän kuukauden liiketoimintakatsauksen julkistamista edeltävän 30 päivän pituisen suljetun ikkunan.