Sijoittajat

Tunnusluvut

Tunnusluvut

(tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu)

(tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu)

* = Tilintarkastettu

31.8. ja 1.9.–31.8.

2021 2020 2019
Liikevaihto* 76 756 59 432 56 080
Liikevaihdon kasvu, prosenttia 29,2 6,0 19,8
Valuuttakurssineutraali liikevaihdon kasvu, % 26,7 6,8 17,9
Orgaaninen liikevaihdon kasvu, % 24,1 9,9 15,9
Myyntikate 18 976 14 587 14 338
Myyntikateprosentti 24,7 24,5 25,6
EBITDA 8 322 5 261 4 989
EBITDA, % 10,8 8,9 8,9
EBITA 7 711 4 800 4 652
EBITA, % 10,0 8,1 8,3
Liikevoitto* 7 282 4 129 3 936
Liikevoitto, % 9,5 6,9 7,0
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, myyntikate - - -
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, EBITDA 333 439 -
Oikaistu EBITDA 8 655 5 700 4 989
Oikaistu EBITDA, % 11,3 9,6 8,9
Oikaistu EBITA 8 044 5 239 4 652
Oikaistu EBITA, % 10,5 8,8 8,3
Oikaistu liikevoitto 7 615 4 568 3 936
Oikaistu liikevoitto, % 9,9 7,7 7,0
Henkilöstö kokoaikaisiksi työntekijöiksi muunnettuna 112 93 91
Liiketoiminnan rahavirta* 120 4 836 2 916
Operatiivinen vapaa rahavirta 2 329 5 862 2 897
Kassakonversio, % 26,9 102,8 58,1
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ilman tuotemerkkiostoja -398 -486 -335
Nettovelka -38 683 -19 162 -22 544
Nettovelan suhde oikaistuun EBITDA:an 12 edelliseltä kuukaudelta, suhdeluku 4,5 3,4 4,5
Käyttöpääoman muutos -5 928 647 -1 757
Nettokäyttöpääoma 33 744 18 666 19 904
Sijoitettu pääoma 49 202 26 284 28 316
Sijoitettu pääoma ilman liikearvoa 35 687 20 732 21 868
Sijoitetun pääoman tuotto, % 19,3 15,1 n/a
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, % 28,5 24,6 n/a
Omavaraisuusaste, % 15,2 17,0 14,7
Oman pääoman tuotto, % 37,8 23,7 n/a