Hallinnointi

Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Duell Oyj, englanniksi Duell Corporation.

2 § Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Mustasaari.

3 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on joko suoraan tai tytär tai osakkuusyhtiöidensä välityksellä jakaa, markkinoida ja myydä moottoriurheilun jälkimarkkinatuotteita. Lisäksi yhtiö voi itse ja/tai tytär tai osakkuusyhtiöidensä välityksellä harjoittaa kiinteistöjen ja arvopapereiden ostamista, myyntiä, omistamista ja hallintaa. Yhtiö voi emoyhtiönä huolehtia konsernin organisaatiosta, rahoituksesta, ostoista ja muista sen kaltaisista yhteisistä tehtävistä sekä omistaa kiinteistöjä, osakkeita ja osuuksia sekä harjoittaa arvopaperi tai yrityskauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.

4 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi alkaa 1.9. ja päättyy 31.8.

5 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

6 § Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy hänen valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

7 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää hallitus.

8 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kaksi (2) yhdessä. Hallitus voi lisäksi antaa hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle ja muille nimetyille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä.

9 § Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajana on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen nimeämässä laajalevikkisessä päivälehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 5 luvun 6 a pykälässä tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokous on pidettävä Helsingissä tai Mustasaaressa. Yhtiökokous voidaan järjestää myös ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. 

11 § Varsinainen yhtiökokous

Yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Kokouksessa on:
esitettävä

  1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;
  2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

  1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
  2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
  3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
  4. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;
  5. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

  1. hallituksen jäsenet; sekä
  2. tilintarkastaja.